ACTIEVOORWAARDEN

Deze actievoorwaarden (hierna: 'de Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de door Eredivisie Media & Marketing CV., gevestigd te (1101 AX) Amsterdam aan de Passage 144, KvK 30245396 (hierna: 'EMM') georganiseerde winactie (hierna: de Winactie').

1. Deelname

1.1 Deelname aan de Winactie is mogelijk door mee te doen aan het Memory spel via de FOX Sports website. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen.

1.2 Om deel te kunnen nemen aan de Winactie wordt om de volgende gegevens gevraagd: Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, postcode, e-mailadres en clubvoorkeur.

1.3 Deelnemer is verplicht om de inschrijvingshandelingen eigenhandig te verrichten.

1.4 De winnaars worden via een loting geselecteerd op 15 februari 2019.

1.5 Er zijn 6 toegangskaarten beschikbaar, elke winnaar ontvangt twee kaarten. De genodigde van de winnaar moet ook 18 jaar of ouder zijn.

1.6 De Winactie start op 30 januari 2019 en eindigt op 14 februari 2019.

1.7 EMMbehoudt zich het recht voor om de Winactie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzen en/of deze Actievoorwaarden en/of eventuele prijzen te wijzigen, zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers aan de Winactie.

1.8 Deelname aan de Winactie is gratis.

1.9 Door deelname aan de Winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en verklaart hij of zich te zullen houden aan de voorwaarden die aan de Winactie zijn verbonden en/of op energlei wijze daarop betrekking hebben. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze Actievoorwaarden.

1.10 Door deelname aan de Winactie verklaart de deelnemer zich akkoord mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Winactie (o.a. de uitreiking van de prijs).

1.11 Deelname aan de Winactie is uitgesloten voor medewerkers van EMM en van de eventueel mede-organiserende partners van EMM dan wel eenieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij bij de ontwikkeling en uitvoering van deWinactie.

 

2. Bepalen van de winnaar

 

2.1 Uitsluitend indien je deelneemt middels de in artikel 1.1 omschreven wijze, maak je kans op een prijs.

2.2 De winnaars worden vastgesteld door middel van een loting (op onpartijdige wijze), waarbij uit de 6 snelste deelnemers 3 winnaars worden getrokken.

2.3 De winnaars van de Winactie worden bekend gemaakt op 15 februari 2019 en per e-mail via op de hoogte gesteld. De winnaars worden dan ook op de hoogte gebracht over de wijze waarop een en ander wordt afgehandeld met betrekking tot het overhandigen/toesturen van de betreffende prijs.Over de uitslag van de Winactie kan niet worden gecorrespondeerd.

2.4 De winnaar van de prijs dient tenminste 18 jaar te zijn.

2.5 EMM is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Winactie of het verloop van de Winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

 

3. De prijs

 

3.1 De prijs bestaat uit twee toegangskaarten voor een Eredivisiewedstrijd naar keuze in seizoen 2018-2019(t.w.v. 30 euro per toegangskaart).

3.2 De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is EMM gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

3.3 De prijs wordt uitgekeerd in de staat waarin deze zich bevindt. EMM is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

3.4 EMM behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van EMM/de leverancier en/of sponsors van een prijs of de aanvraag voor surseance van betaling door EMM/de leverancier en/of sponsor van een prijs.

3.5 In principe worden de prijzen binnen een maand na afloop van de Winactie toegestuurd naar het door de winnende deelnemer(s) opgegeven adres.

 

 

 

4. Persoonsgegevens en Privacybeleid

 

4.1 Wie is de gegevensbeheerder?

EMM (hierna de ‘gegevensbeheerder’) is verantwoordelijkvoor de verwerking van persoonsgegevens van deelnemer. Er kan op het volgende e-mailadres contact worden opgenomen met EMM: fngprivacy_nl@fox.com.

 

4.2 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De gegevensbeheerder verwerkt de door deelnemer verstrekte persoonsgegevens (hierna de 'gegevens') en de gegevens die tijdens de deelname aan de Winactie worden verzameld. De gegevens omvatten: voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres.

 

4.3 Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

De gegevens worden voor de volgende doeleinden door de gegevensbeheerder verwerkt:

 

  1. Om het contract waaraan deelnemer deelneemt uit te voeren en om deel te kunnen nemen aan de Winactie, inclusief het beheer en de afwikkeling van deze wedstrijd;

b) Om aan wettelijke verplichtingen of aan bevelen van de bevoegde autoriteiten te voldoen (de doeleinden onder a) en b) worden gezamenlijk gedefinieerd als de 'contractuele doeleinden');

  1. Om een zakelijke transactie te voltooien, zoals een voorgestelde of daadwerkelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere dispositie van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van de beheerder, inclusief eventueel faillissement of vergelijkbare procedures (hierna gedefinieerd als de 'doeleinden met betrekking tot legitieme belangen').

d) Volgend op voorafgaande toestemming van deelnemer, (i) voor de promotie van producten en diensten door de beheerder of door derden die actief zijn in de volgende sectoren media, uitgeverij door aanbiedingen, acties en andere marketingcommunicatie via traditionele post, per e-mail, SMS, telefoon, chat en sociale media (ii) voor profilering, om de bovengenoemde marketingactiviteiten aan te passen aan de interesses en behoeften van de klanten (hierna gedefinieerd als de 'marketingdoeleinden').

 

4.4 Op basis van welke rechtsgrondslag verwerken wij gegevens van deelnemer?

De gegevensverwerking is verplicht voor de contractuele doeleinden, aangezien dit noodzakelijk is voor de deelname aan de actie in het geval van punt a) onder artikel 4.3 hierboven, en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen in het geval van punt b) onder artikel 4.3 hierboven.

De verwerking voor legitieme belangen is noodzakelijk om het rechtmatige belang van de gegevensbeheerder en zijn tegenpartijen te vervullen om de economische activiteiten onder letter c) van artikel 4.3 te verrichten volgens par. 3 artikel 6 van de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de 'algemene verordening gegevensbescherming'). Deze verwerking is voldoende in evenwicht met het belang van deelnemer, aangezien de gegevensverwerking plaatsvindt binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn om dergelijke economische activiteiten uit te voeren. De verwerking op basis van legitieme belangen is niet verplicht en deelnemer kan op elk moment bezwaar maken zoals uiteengezet in artikel 4.8 van deze Actiewoorwaarden, maar in dat geval mogen de gegevens niet verder worden gebruikt voor legitieme belangen.

De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt naar believen. Als deelnemer geen toestemming verleent, kan deelnemer onze generieke marketingcommunicatie of de op deelnemers interesses en behoeften gebaseerde communicatie niet ontvangen. Deelnemer kan de toestemming conform de instructies in artikel 4.8 van deze Actiewoorwaarden herroepen.

 

4.5 Hoe verwerken wij jouw data?

De gegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt en worden door adequate veiligheidsmaatregelen beschermd die zorgen voor veiligheid, vertrouwelijkheid en het vermijden van ongeoorloofde toegang.

 

4.6 Wie heeft er toegang tot jouw data?

De gegevens worden voor alle hierboven beschreven doeleinden door de gegevensbeheerder verwerkt.

 

De gegevens kunnen voor contractuele doeleinden ook worden doorgegeven aan de volgende categorieën van derden die taken uitvoeren die nodig zijn voor en die verband houden met de uitvoering van de actie (en eventuele uitreiking van de prijzen) binnen de Europese Unie en, binnen de grenzen die worden vermeld in artikel 4.7 hieronder, buiten de Europese Unie, zoals aan: (i) dienstverleners die hulp bieden bij de uitvoering van de actie, waaronder bekroonde organisatiebureaus, fiscale en juridische advieskantoren, (ii) IT- of archiveringsserviceproviders, (iii) groepsmaatschappijen. De gegevens kunnen om legitieme belangen gedeeld worden met (i) adviseurs op het gebied van belastingadvies en juridisch advies, (ii) gevolmachtigde bedrijven of een afgestoten bedrijfsonderdeel, potentiële kopers van de gegevensbeheerder en bedrijven die het resultaat zijn van mogelijke fusies, splitsingen of andere zakelijke transacties met betrekking tot de gegevensbeheerder, ook in het kader van de activiteiten die voor dergelijke transacties functioneel zijn en (iii) bevoegde autoriteiten. De gegevens kunnen uiteindelijk voor marketingdoeleinden aan bedrijven die tot de groep behoren en aan serviceproviders worden verstrekt.

De hierboven genoemde partijen kunnen eventueel als gegevensverwerkers of onafhankelijke gegevenscontroleurs optreden. De bijgewerkte lijst met externe gegevensverwerkers is op het hoofdkantoor van degegevensbeheerder beschikbaar en kan worden opgevraagd door op het volgende e-mailadres contact op te nemen met de gegevensbeheerder fngprivacy_nl@fox.com.

 

4.7 Welke rechten heeft deelnemer met betrekking tot zijn/haar gegevens?

Je hebt te allen tijde het recht om: (i) een bevestiging te krijgen dat jouw gegevens al dan niet bewaard worden; (ii) op de hoogte te worden gehouden van de inhoud en de bron ervan, de juistheid ervan te verifiëren of om rectificatie, vervollediging of wijzigingen te verlangen; (ii) om verwijdering, conversie naar een anonieme vorm of beperking van alle gegevens die in strijd met toepasselijke wetgeving verwerkt worden, te verlangen, en om in alle gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking ervan om legitieme redenen.

 

Je kan kan dit recht uitoefenen door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres fngprivacy_nl@fox.com.

 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer er niet aan de toepasselijke voorwaarden is voldaan.

 

4.8 Wat zijn je rechten wat betreft je gegevens?

Op 25 mei 2018 werd de algemene verordening gegevensbescherming van kracht en zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 

A. Bewaarperiode met betrekking tot de gegevens van deelnemer

De verzamelde gegevens (i) voor contractuele doeleinden en legitieme belangen worden zolang de actie duurt, bewaard, plus 2 jaar na de beëindiging van het contract uit hoofde van de Winactie, met uitzondering van de extra bewaarperiode die nodig is voor eventuele verdediging of zoals door de bevoegde autoriteiten of toepasselijke wetgeving vereist is; (ii) worden voor marketingdoeleinden op grond van artikel 4.3 letter c) punt (i) van dit privacybeleid net zolang bewaard als het contract uit hoofde van de actie duurt plus 24 maanden na de beëindiging van het contract, terwijl de gegevens voor de marketingdoeleinden onder artikel 4.3 letter c) punt (ii) van dit privacybeleid gedurende een periode van 12 maanden na de verzameling ervan worden bewaard.

 

Aan het einde van de bewaartermijn worden de gegevens van deelnemer verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.

 

B. Aanvullende rechten

Naast de rechten die in artikel 4.7 van deze Actievoorwaarden vermeld zijn en in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming, heeft deelnemer tevens op elk gewenst moment het recht om:

  1. De gegevensbeheerder te vragen de geversverwerking te beperken, waarbij:

De deelnemer de nauwkeurigheid van de gegevens betwist totdat we voldoende stappen hebben ondernomen om de juistheid ervan te rectificeren of te verifiëren;

De verwerking onwettig is, maar deelnemer niet wil dat wij de gegevens wissen;

Wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar deelnemer de gegevens zelf nodig hebt ter vaststelling of uitvoering van zijn/haar wettelijke rechten of om zich te verdedigen tegen juridische claims; of

Deelnemer bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking uit hoofde van legitieme belangen en in afwachting is van of de gegevensbeheerder dwingende legitieme redenen heeft om de verwerking voort te zetten.

b) Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens;

  1. Te verlangen dat jouw gegevens onmiddellijk worden

gewist;

Een elektronische kopie van de door deelnemer aan ons verstrekte gegevens te verlangen, als deelnemer zijn/haar gegevens naar zichzelf of naar een andere provider wil laten overdragen ('dataportabiliteit'), als de gegevens automatisch verwerkt worden en de verwerking ofwel plaatsvindt (i) op basis van toestemming van deelnemer of (ii) op basis van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract uit hoofde van de actie; en

d) Een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit.

 

4.9 Je erkent door deelname aan de Winactie op de hoogte te zijn van de inzameling en vertrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en je gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van de gegevensbeheerder.

 

5. Aansprakelijkheid en overige voorwaarden

 

5.1 EMM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname van de Winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Winactie of de aanwijzing van de winnaar. Daarnaast is EMM op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de prijs.

5.2Deelname aan de Winactie is geheel voor eigen risico, EMM, de ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade danwel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de winnaars , direct en/of indirect, die het gevolg is van, of op enige andere wijze verband houdt met deze Winactie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de winnaars mochten lijden omdat hij /zij, door welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Winactie, dan wel de prijs niet in ontvangst kan nemen ofwel veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden.

5.3EMM is niet aansprakelijk voor opgave door de deelnemer van verkeerde gegevens (naam, e-mailadres etc), voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de deelnemer.

5.4Je verleent aan EMM toestemming om je naam als winnaar te vermelden in alle door EMM beheerde media.

5.5Je vrijwaart EMM van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze Actievoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

5.6 Met betrekking tot de deelname aan de Winactie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, zien de deelnemer en genodigde af van iedere (rechts)vordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Winactie.

5.7Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

5.8De eventuele verschuldigde kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komen voor rekening van EMM, tenzij anders vermeld.

5.9Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Winactie en/of deze Actievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

5.10 Eventuele klachten, bezwaren en vragen in verband met de Winactie kunnen aan EMM kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een e-mail aan klantenservice@foxsports.nl